27100, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59   e-mail: inbox1@nu.kr-admin.gov.ua
Про адміністраціюПро район Економіка Сільське господарство Соціальна сфера Контакти

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Звернення громадян

ЦНАП

Регуляторна політика

Державні закупівлі

Фінанси

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Громадська рада

Реагування на критику

Архітектура та ЖКГ

Інформація для виборців

Архів

Територіальні органи

Органи місцевого самоврядування

Військовозобов'язаним

Європейський вибір

Запрошуємо до обговорення

 
 
Головна

ПОЛОЖЕННЯ

про Новоукраїнський районний центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 Новоукраїнський районний центр соціальних служб для сім᾿ї, дітей та молоді (далі – Центр) – це спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім᾿ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Мережа Центру складається з Новоукраїнського районного, Іванівського, Семенастівського та Приютівського сільських центрів соціальних служб для сім᾿ї, дітей та молоді.

Центр утворюється, реорганізовується та ліквідовується Новоукраїнською районною державною адміністрацією та належить до сфери її управління.

Діяльність центру спрямовується Міністерством соціальної політики України, Кіровоградським обласним центром соціальних служб для сім᾿ї, дітей та молоді та Новоукраїнською районною державною адміністрацією.

Положення про Центр, штатний розпис Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Новоукраїнською районною державною адміністрацією.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім᾿ї, дітей та молоді а також Положенням про Центр.

Основними принципами діяльності Центру є:

 • законність;

 • соціальна справедливість;

 • доступність та відкритість;

 • конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

 • додержання і захист прав людини;

 • адресність та індивідуальний підхід;

 • добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

 • комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

 • дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

 • максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

    Основними завданнями Центру є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

 • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб у таких послугах;

 • організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

 • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім᾿ями, дітьми та молоддю.

Центр відповідно до покладених завдань:

1) Здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 • контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної соціальної допомоги при народженні дитини;

 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

 • соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей районної державної адміністрації;

 • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) Проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує соціальну підтримку;

 

3) Надає сім᾿ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сім᾿ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

 • соціального супроводу;

 • консультування;

 • соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб Центр надає послуги з:

 • соціальної інтеграції та реінтеграції;

 • соціальної адаптації;

 • соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

 • кризового та екстреного втручання;

 • представництва інтересів;

 • посередництва (медіації).

4) Забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули

покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування покарання зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням управління соціального захисту населення Новоукраїнської районної державної адміністрації;

 

5) Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

 

6) Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

 

7) Узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає обласному центру соціальних служб для сім᾿ї, дітей та молоді;

 

8) Співпрацює з районної державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров᾿я, Новоукраїнським ВП ГУНП України в Кіровоградській області;

 

9) Координує роботу сільських центрів соціальних служб для сім᾿ї, дітей та молоді, надає їм методичну допомогу.

 

Центр має право:

 • вносити обласному центру соціальних служб для сім᾿ї, дітей та молоді,

районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім᾿ями, дітьми та молоддю;

 • подавати пропозиції до проектів районного та місцевих бюджетів з

питань що належать до його компетенції;

 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами,

установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм

власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ, організації інформацію з питань, що належать до його компетенції;

 • вживає заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою районної державної адміністрації до повноважень якої належить утворення, реорганізація та ліквідація центру.

 

Директор центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з обласним центром соціальних служб для сім᾿ї, дітей та молоді.

Директор центру:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

 • складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів;

 • затверджує положення про відділ соціальної роботи та посадові інструкції працівників центру;

 • видає в межах своїх повноважень накази організаційно – розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

 • представляє центр у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

 • утворює у центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

 • приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджується Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп та власні бланки.

Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

_______________________________

Маєте проблеми зору? Для збільшення розміру шрифта натисніть на клавіатурі одночасно 
"Ctrl" і "+"