27100, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59   e-mail: inbox1@nu.kr-admin.gov.ua
Про адміністраціюПро район Економіка Сільське господарство Соціальна сфера Контакти

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Звернення громадян

ЦНАП

Регуляторна політика

Державні закупівлі

Фінанси

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Громадська рада

Реагування на критику

Архітектура та ЖКГ

Інформація для виборців

Архів

Територіальні органи

Органи місцевого самоврядування

Військовозобов'язаним

Європейський вибір

Запрошуємо до обговорення

 
 
Головна

Територіальна державна інспекція з питань праці повідомляє

 

Протягом І кварталу 2013 року Територіальною державною інспекцією з питань праці було проведено 416 перевірок на 402 підприємствах, в ході яких встановлено 807 порушень законодавства про працю. За результатами перевірок вжиті всі заходи, передбачені повноваженнями інспекції.

На 7-и суб’єктах господарювання встановлено, що розмір мінімальної заробітної плати не відповідав вимогам Законів України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та «Про Державний бюджет України на 2013 рік»(ст.95 КЗпП України).

Порушення норм галузевих угод щодо міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці (ст.96 КЗпП України) встановлено на 94 підприємствах та приватних підприємців області.

Протягом І кварталу п.р. 90 посадовим особам вручені приписи щодо недопущення виявлених порушень в подальшому. До місцевих судів за результатами перевірок направлені протоколи та інші матеріали для притягнення до адміністративної відповідальності згідно ч.1 ст.41 КУпАП 84 посадових осіб. Проведена робота сприяє зростанню середньої заробітної плати в цілому в економіці області.

Порушення щодо укладання трудових договорів та ведення кадрового діловодства встановлено у 8 приватних підприємців.

Найболючіше питання – це питання щодо строків виплати зарплати, якому приділяється велика увага та яке знаходиться в інспекції на постійному контролі.

Протягом І кварталу 2013 року проведено 52 перевірки додержання законодавства про оплату праці на 43 підприємствах, які мають заборгованість із виплати заробітної плати.

До районних судів  направлені  протоколи про адміністративне правопорушення та інші матеріали для притягнення 32 посадових осіб до адмінвідповідальності згідно ч.1ст.41 КУпАП.

Керівників 17 підприємств притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ст.188-6 КУпАП.

До правоохоронних органів передані матеріали 2 перевірок з ознаками злочину, передбаченого ст. 175 КК України.

За результатами вжитих державними інспекторами праці заходів з початку року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках зменшена на 3482,4 тис. грн.

У зв’язку із численними порушеннями підприємствами законодавства про працю до інспекції протягом І кварталу 2013 року надійшло 292 звернення від громадян. Всі звернення розглянуті своєчасно та в межах чинного законодавства. На особистому прийомі прийнято більше ніж 1300 громадян, з якими проведена консультаційно-роз’яснювальна  робота. Для попередження порушень трудового законодавства постійно проводиться роз’яснювальна робота через засоби масової інформації та семінари в районах області.

Одним з основних питань, з яким звертаються громадяни до інспекції це розірвання трудового договору.

Вiдповiдно до частини першої статтi 38 КЗпП України працiвник має право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижнi. У разi коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати роботу (переїзд на нове мiсце проживання; переведення чоловiка або дружини на роботу в iншу мiсцевiсть; вступ до навчального закладу; неможливiсть проживання у данiй мiсцевостi, пiдтверджена медичним висновком; вагiтнiсть; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирiчного вiку або дитиною-iнвалiдом; догляд за хворим членом сiм'ї вiдповiдно до медичного висновку або iнвалiдом I групи; вихiд на пенсiю; прийняття на роботу за конкурсом, а також з iнших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розiрвати трудовий договiр у строк, про який просить працiвник.

Розірвання трудового договору за власним бажанням працівника (ст.38 КЗпП України) здійснюється роботодавцем лише за умови наявності у нього письмової заяви самого працівника. При відсутності заяви трудовий договір з працівником може бути розірвано лише з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за умови дотримання процедури, передбаченої статтями 42, 43, 44, 147, 147-1, 148, 149 КЗпП України.

Також згiдно зi статтею 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звiльнення видати працiвниковi належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у строки, зазначенi в статтi 116 цього Кодексу.

Статтею 116 КЗпП України передбачено, що при звiльненнi працiвника виплата всiх сум, що належать йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї, провадиться в день звiльнення. Якщо працiвник в день звiльнення не працював, то зазначенi суми мають бути виплаченi не пiзнiше наступного дня пiсля пред'явлення звiльненим працiвником вимоги про розрахунок. Про нарахованi суми, належнi працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повiдомити працiвника перед виплатою зазначених сум.

Обчислення середньої заробiтної плати для виплати працiвникам компенсацiї за невикористанi вiдпустки провадиться вiдповiдно до Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.1995 №100.

 

Регулювання трудових відносин між власником або уповноваженим ним органом та працівниками підприємства .

 

Згідно статті 142 КЗпП України трудовий розпорядок на підприємствах, установах, організаціях визначено правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі ПВТР), які затверджуються трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації на основі типових правил.

Рішення про затвердження ПВТР приймається на загальних зборах трудового колективу і оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем зборів і затверджуються печаткою підприємства.

Вимоги ПВТР згідно статті 21 КЗпП України повинні виконувати всі працівники, які уклали з підприємством трудові договори. Таким чином, дія правил розповсюджується на всіх основних працівників, сумісників, сезонних працівників, осіб, працюючих за строковими трудовими  договорами і т.д.

Згідно пункту 2 статті 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган повинен ознайомити працівника з ПВТР.

Трудове законодавство не передбачає будь – якого документу, підтверджуючого ознайомлення працівника з ПВТР. На практиці таким документом може бути спеціальний журнал, в якому працівники будуть ставити підпис про ознайомлення зі змістом ПВТР, або вони можуть ставити підпис на спеціально відведеному листку в самих Правилах.

На сьогоднішній день в Україні не існує розроблених і затверджених типових правил внутрішнього трудового розпорядку, крім типових ПВТР для працівників навчально – виховних закладів системи Міністерства освіти України затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.12.1993р. №455, тому при розробленні даних правил рекомендується користуватися Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ, організацій, затвердженими постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальним питанням від 20 липня 1984р. №213. Цей документ є дійсним до прийняття відповідних актів законодавства України (постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991р. №1545-XII).

Кожне підприємство розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням сфери діяльності (медицина, наука, і т.д.), специфіки роботи, а також положення вже діючих локальних нормативних документів підприємства (статуту, колективного договору, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції і т.д.).

В будь – якому випадку, у разі розроблення правил внутрішнього трудового розпорядку, власнику або уповноваженому ним органу слід звернути увагу на те, що в даному документі обов’язково потрібно передбачити :

- використання п'ятиденного чи шестиденного робочого тижня чи вже встановленої роботи згідно графіків змінності (можливі різні режими для різних підрозділів);

-  норми тривалості робочого часу для всіх категорій працівників (на одному підприємстві  для різних категорій працівників вони можуть бути різними);

-  початок і закінчення роботи (зміни), перерви на відпочинок та обід;

-  порядок укладення трудового договору;

-  питання звільнення працівників і виплати в передбачених випадках вихідної допомоги;

-  основні права і обов'язки працівників і роботодавця;

-  питання заохочення працівників за добросовісну і якісну працю (згідно статті  143 КЗпП України до працівників можуть бути застосовані будь – які заохочення, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку, так як в них передбачаються види і порядок застосування до працівників заохочень);

- відповідальність за порушення трудової дисципліни.

Слід зазначити, що за невиконання працівником вимог ПВТР, з якими він був попередньо ознайомлений під підпис, до нього можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ